Quản lý bền vững

Quản lý bền vững

Quản lý CSR của KCC

KCC hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình một cách ưu tiên và nhất quán dựa trên khái niệm quản lý tạo giá trị cho cuộc sống tốt hơn và tầm nhìn và mục tiêu trở thành công ty số 1 có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong các công nghệ thân thiện với môi trường. Chúng tôi cam kết trở thành một doanh nghiệp tiên tiến bằng cách quản lý chất lượng và môi trường hàng đầu và đạt được sự tăng trưởng chung với đánh giá tự trị cho giao dịch công bằng.

KCC chủ động đáp ứng các nhu cầu và ý kiến của quốc gia và quốc tế cũng như tăng cường mức độ giao tiếp với các bên liên quan.

Tải báo cáo