Sản Phẩm

Sơn nước KCC
Sơn nước KCC nội thất cao cấp bóng ngọc trai Vinyl Glow-Base 1 - 5L
Sơn nước kcc nội thất Supro SE Lite 18L
Sơn nước kcc nội thất Supro SE Lite 18L
Sơn phủ Urethane UT6581
Sơn phủ Urethane UT6581 cho kim loại
Sơn Ngoại Thất
Sơn Ngoại Thất Tinh Tế Kore Shield
Sơn Korebest Antistain 
Sơn Nước Nội Thất Cao Cấp Interior Emuasion Paint. Thể Tích Thực: 1L
Sơn Korebest Antistain
Sơn Nước Nội Thất Cao Cấp Interior Emuasion Paint. Thể Tích Thực: 5L
Sơn Korebest Antistain
Sơn Nước Nội Thất Cao Cấp Interior Emuasion Paint. Thể Tích Thực: 18L
Koreguard Premium - 1L
Koreguard Premium - Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 1L
Koreguard Premium - 5L
Koreguard Premium - Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 5L
Koreguard Premium - 18L
Koreguard Premium - Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 18L
Koreguard Super Gloss - 1L
Koreguard Super Gloss - Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 1L
Koreguard Super Gloss - 5L
Koreguard Super Gloss. Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 5L
Koreguard Super Gloss - 18L
Koreguard Super Gloss. Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 18L
KoreSheild Plus
Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 5L
KoreSheild Plus - 18L
Sơn Nước Ngoại Thất Cao Cấp – Exterior Emulsion Paint. Thể Tích Thực 18L